Почетна страница

BASKI БАСКИ Почетна страница

Современиот начин на живот на младите луѓе, брзата еволуција на науката и технологијата како и индустријализацијата на спортот се неколку од факторите што предизвикаа спортот помалку да се вреднува од училишното образование, особено во партнерските земји.

Кошарка за животни вештини или Basketball for Life Skills (БАСКИ) ќе го промовира образованието во и преку спортот со посебен фокус на развој на вештини, како и ќе го поддржи спроведувањето на „Насоките на ЕУ за двојна кариера на спортисти“ (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes).

Цели

Изработка на програма за обука на тренери во кошарка, професори по спорт, ‘одлучувачи’ – надлежни за спорт и образование за тоа како да ја промовираат кошарката кај учениците од основните училишта како канал-преносител за развој на животните вештини, со акцент на граѓанското учество и социјалниот придонес.

Акции

Испорака на сите компоненти за учење преку интернет и интерактивни алатки на проектот, како што се модули за обука преку интернет, мултимедијални содржини, алатки за комуникација и соработка, мини игри и ресурси.

Резултати

Пакетите за обука ќе обезбедат педагошки методи, алатки, како и планови за лекции на отворено што ќе ги користи релевантниот чинител.


Спортот, особено кошарката, е клучен фактор во развојот на адолесцентите, нивната самодоверба, идентитетот и чувството за компетентност.

Поддршката на Европската комисија за изработка на оваа публикација не претставува одобрување на содржината што ги рефлектира ставовите само на авторите, а Комисијата не може да биде одговорна за било каква употреба што може да се направи од информациите содржани во неа.


[Project Number: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP ]